Danh sách lhs Varna

Danh sách LHS từng học tại VARNA

Sang Bun năm 1969, học ở Varna từ 1970-1975

Họ tên Ngành học
/Nơi ở
Ảnh Điện thoại Email
Lê Trọng Khánh Máy /
Hà nội
 image 0982015711 Le_khanh
1952@yahoo
.com.vn
Nguyễn Thành Độ Kinh tế
Hà Nội
0985868999
0438693336
Thdonew
@yahoo.com
Đoàn Ngọc Kỳ Máy
Đà Nẵng

Sang năm Bun 1972, học ở Varna từ 1973-1979

Họ tên Ngành học
/ Nơi ở
Ảnh Điện thoại Email
Ngô Ánh Đông  Y /
HCM
 image 0903383194 donggovap
@gmail.com
Nguyễn Huy Hồ  Máy/
Hà Nội
 image
Phạm Công Luận Y/
Hà Nội
 image
Trần Đình Nhu Máy/
H
 image
Nguyễn Thị Tuyết  Y/
Hà Nội
Nguyễn Thị Thanh Y
TpHCM
Châu Hùng Thái Y
QB
   0919627557
Tạ Việt Thắng  Y/
HCMC
 image
Hồ  Việt  Máy/
Vũng Tàu
image
Nguyễn Thu Yên  Y/
Hà Nội
 image

Khoá 1974, học ở Varna từ 1975-1980

Họ tên Ngành học
/Nơi ở
Ảnh Điện thoại Email
Nguyễn Phương Anh Ktế Du lịch
Hà Nội
image 0912348884 phuonganhvks
@yahoo.com
Trần Đức Cần Ktế X.D
Hà Nội
image 0983217239 .
Nguyễn Viết Hồng Ktế X.D
Hà Nội
 image 0913283864
Phạm Hùng Kỳ Ktế X.D
Hà Nội
 image 0978241998 phamky55
@yahoo.com
Nguyễn Ngọc Oanh Ktế Du lịch
CH Áo
 image
Đào Quang Thông K tế X.D
Hà Nội
 image 0913351445 quangthongdb
@gmail.com
Vũ Văn Vách Ktế X.D
Hà Nội
 image 0913505904 vuvanvach
@gmail.com

Khoá 1975, học ở Varna từ 1976-1981

Họ tên Ngành học
Nơi ở
Ảnh Điện thoại Email
Vũ Chính Đông Ktế DL
Hà Nội
 image 0438346237
0913202493
vuchinhdong
@gmail.com
Nguyễn Thu Huyền Ktế Th.tin
Hải Phòng
 image 0904671446 nguyenthithu
huyen4
@gmail.com
Đặng Xuân Mai Y
HCMC
 image dangxuanmai
@gmail.com
Đinh Hiền Minh Ktế Th.tin
Hà Nội
 image  0435564347
0912122784
hienminh.ciem
@gmail.com
Trần Văn Mậu Ktế DL
Hà Nội
 image 0437501821

Khoá 1976, học ở Varna từ 1977-1982

Họ tên Ngành Nơi ở Ảnh Điện thoại Email
Trịnh Xuân Dũng Ktế DL
Hà Nội
 image 043556434
0913207451
trinhxuan
dzung
@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Hằng Ktế DL
Hà Nội
 image 0438528874
0985020758
nguyent
thanhhang
@yahoo.com
Ngô Quang Thành Ktế DL
Hà Nội
 image 0437480049
0913249941
thanhnq133
@yahoo.com
Phạm Thị Thu Ktế DL
HCM
 image 0913924319
Trần Nam Vân Ktế DL
Đà Nẵng
 image 0903593878

Khoá 1977, học ở Varna từ 1978-1983

Họ tên Ngành
Nơi ở
Ảnh Điện thoại Email
Nguyễn Thị An Ktế DL
Vũng Tàu
 image 0913803298
Đặng Tất Chung Ktế DL
Hà Nội
 image 0913344902
Đỗ Thiện Dụng Ktế DL
Hà Nội
image 0913020818 dothiendunghtc
@yahoo.com
Hà Thanh Hải Ktế DL
Hà Nội
image 0903202021 hathanhhai05
@yahoo.com
Ngô Minh Hằng Ktế DL
Hà Nội
 image 0912034854 nmhang
@yahoo.com
Lã Xuân Hiển Ktế DL
Hà Nội
 image 0913222874 laxuanhien
@gmail.com
Trần Hữu Nam Ktế DL
Hà Nội
 image 0913224652
Nguyễn Hồng Mạnh Ktế DL
Vũng Tàu
 image 0986361199 manhhotel
@yahoo.com
Trương Nam Thắng Ktế DL
Hà Nội
 image 0439765960
0903401045
tnthang178
@gmail.com
thang@esrt.vn
Hoàng Văn Quán Ktế DL
HCMC
 image 0838238987
0903931055
hoangquan1953
@gmail.com

Khoá 1978, học ở Varna từ 1979-1984

Họ tên Ngành
Nơi ở
Ảnh Điện thoại Email
Nguyễn Minh Châu Ktế DL
Hà Nội
 chau
Lê Thị Hạnh Ktế DL
Hà Nội
 image  0913211532  lthanhvn
@yahoo.com
Doãn Thị Mai Ktế DL
Hải Phòng
 
Đỗ Tuyết Mai Ktế DL
Hà Nội
 043825331
0983237365
Nguyễn Cẩm Nang Ktế DL
Hà Nội
 image 0903249003 autovina8
@gmail.com
Nguyễn Thu Thuỷ Ktế DL
Hà Nội
Đinh Kim Tuyến Ktế DL
Hải Phòng

Khoá 1979, học ở Varna từ 1980-1985

Họ tên Ngành
Nơi ở
Ảnh Điện thoại Email
Lê Thanh Hoàng Ktế DL
Sofia
 image 359 888 33 66 48 lehoang982003
@yahoo.com
Tống Văn Long Ktế DL
Hà Nội
  0904408938 tvlong_htc
@yahoo.com
Nhâm Huyền Nga Ktế DL
Hà Nội
 hnga  0989585282
Trần Tuyết Nhung Ktế DL

Học ở Varna từ 1981-1986

 

Họ tên Ngành
Nơi ở
Ảnh Điện thoại Email
Nguyễn Đức Hà Ktế DL
HCM
 image 0903804466 nguyenduc
ha575
@yahoo.com
Viên Ngọc Huy Ktế DL
Vũng Tàu
Hoàng Lan Hương Ktế DL
Hà Nội
 image 0422000238
0913322886
huonghtl110
@yahoo.com
Lê Quang Long Ktế X.D  image 0963592659 longlq
@evn.
com.vn
Nguyễn Thăng Long Ktế DL
Hà Nội
  0435065547
0913527294
long3880
@gmail.com
Trần Thanh Nam Ktế DL
Dương Ngọc Phương Ktế DL
Vũng Tàu
 image 0903949845 dnphuong
@hotmail.
com.vn
Vũ Quốc Trí Ktế DL
Hà Nội
 image 0904244822 triquocvu
@yahoo.com
Vũ Đức Vượng Ktế TT
Hà Nội
0984753061 vuongvd
@gmail.com
Nguyễn Thanh Vân Ktế DL
Quy Nhơn
0953402356
Nguyễn Hoàng Vinh Ktế

Học ở Varna từ 1982-1987

Họ tên Ngành
Nơi ở
Ảnh Điện thoại Email
Nguyễn Văn Bình Ktế DL
Hà Nội
0438214196
0912390893
Vũ Tuấn Cảnh Ktế DL
Hà Nội
043821419
0912390893
Nguyễn Hà Giang Ktế DL
Hà Nội
0437840201
0913504764
kdtem1
@vnn.vn
Thanh Hà Ktế DL
HCM
 image
Nguyễn Văn Hoạt Ktế DL
HCM
0972389518 hnb
@vnn.vn
Lê Minh Hương Ktế DL
H
 image 0903808000 nguyensocafe
@gmail.com
Đào Trọng Minh Ktế DLHải Phòng 0913576020 minhdaotrong
12032000
@gmail.com
Lê Văn Minh Ktế DL Hà Nội  image 0438723802
0918064264
leminh_itdr
@yahoo.com
Nguyễn Phi Nga Ktế DL
HCMC
 image 0903759232 ngphinga
@yahoo.com
 Trần Phong Y
HCMC
 image  0908170255  rattonwing
@yahoo.com
Lê Thị Bích Thủy Ktế DL
Hà Nội
 image 0438515290
0903293759
thuybichle
@gmail.com
Nguyễn Thị Tuyết Ktế DL
HCM
 image

Học ở Varna từ 1983-1988

Họ tên Ngành
Nơi ở
Ảnh Điện thoại Email
Phạm Cao Đương  Ktế DL
HCM
 image 0913807336 phamcaoduong
@yahoo.com
Phạm Hậu Ktế DL
Lâm Việt Hùng Ktế DL
Võ Xuân Nam Ktế DL 0986761100 xuannamdl
@gmail.com
Vũ Phương Nga Ktế DL 091321368 ngaphuongvu
@yahoo.com
Nguyễn Ngọc Phương Ktế DL
Vĩnh Phúc
 image
Nguyễn Hùng Sơn Ktế DL
Tưởng Quyết Thắng Ktế DL Hà Nội  image 0438387039
0913213767
thangtq65
@vnn.vn

Học ở Varna từ 1984-1989

Họ tên Ngành
Nơi ở 
Ảnh Điện thoại Email
Thái Thị Bảo Ktế DL
Vũng Tàu
 image 0903334899 baott.hq@
vietsov.com.vn
Nguyễn Trung Chương Ktế DL
Vũng Tàu
  0903337789 chuongnguyen
@ptsc.
com.vn
Trần Phước Hiệp Ktế DL
HCMC
0907206688 hieptp
@saigon
newport
.com.vn
Trần Thị Minh Hòa Ktế DL
Hà Nội
 image 0904226130 hoatm225
@yahoo.com
Bùi Thanh Huyền Ktế DL
Hà Nội
Lê Thanh Hương Ktế DL
Hà Nội
 image 0437192306
0903417788
huongvs
@vegastar
.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Hương Ktế DL
Hà Nội
 image 0438326100
0912494015
ntthuongvnat
@gmail.com
Nguyễn Hóa Lý Ktế DL
Hà Nội
 image 0436405698
0903441369
daiduc1
@gmail.com
Nguyễn  Thanh Máy  
Nguyễn Văn Thanh Ktế DL
Hà Nội
  043573755
0989136407
nguyenquang
family
@yahoo.com.vn
Hoàng Phong Thu Ktế DL
LB Đức
 

Học ở Varna từ 1985-1990

Họ tên Ngành
Nơi ở
Ảnh Điện thoại Email
Nguyễn Đức Y
Úc
 image
Nguyễn Thị Tố Hoa  Ktế DL
Hà Nội
 image 043852835
0913350247
tohoa67
@yahoo.com
Nguyễn Hoà Y
HCMC
 image 01656747495
Trần Hòa Y
HN
 
Đỗ Phương Mai Y
Hà Nội
0904100040
Phùng Quang Thắng Ktế DL
Hà Nội
 image phungquang
thang
@yahoo.com
Huỳnh Quyết Thắng Máy
Hà Nội.
 image 0913536752 thanghq
@it-hut.
edu.vn
Nguyễn Đức Tuấn Ktế DL
Hà Nội
 image 0903432545 tuannguyen
duc1967
@gmail.com

Học ở Varna từ 1987-1992

Họ tên Ngành
Nơi ở
Ảnh Điện thoại Email
Võ Thanh An  image 0903434269 anvt
@indexjsc
.com.vn
Phạm Lan Anh Ktế DL
Hà Nội
 image ann.pham68
@yahoo.com
lananh_hiep
@yahoo
Nguyễn Việt Anh Máy
Hà Nội
 image 0983616969 nguyenviet
anh69
@yahoo.com
Nguyễn Dũng dung1968
@yahoo.com
Lê Thanh Hà Máy
Ba Lan
 image
Nguyễn Anh Minh  Máy
Hà Nội
 image 0912181852
Trần Hoàng Nam Nhật  image 01292288981 nam.th69
@gmail.com
Nguyễn Quỳnh Nga Ktế DL
Hà Nội
 image 0912493566 ngaitdr
@yahoo.com

Học ở Varna từ 1988-1993

Họ tên Ngành
Nơi ở
Ảnh Điện thoại Email
Nguyễn Mai Anh  Ktế DL
Hà Nội
maianh.1798
@gmail.com
Phạm Quỳnh Anh  Ktế X.D
Hà Nội
 quanh anhpq.vnl
@vinalines
.com.vn
Tuấn Anh  Máy
Đào Xuân Hải  Máy  
Nguyễn Hồng Hạnh  Máy
Hà Nội
 image 0913239007
Nguyễn Thu Hương Ktế DL
Sofia
 image nguyen69bg
@gmail.com

Học ở Varna từ 1989-1994

Họ tên Ngành
Nơi ở
Ảnh Điện thoại Email
Trần Phú Cường Ktế DL
Hà Nội
 image 0438473234
0988289889
cuongvnat
@hn.vnn.vn
Đào Gia Hạnh Máy
Hà Nội
   0913513509 hanhdg
@fpt.com.vn
Ngô Tuấn Khiêm Máy
Hà Nội
 image  0432595124
0913510286
khiemnt
@fpt.com.vn
Từ Hoài Nam Máy
Hà Nội
  image  0913221488
Trần Thành Trung Ktế DL
CH Pháp

Học ở Varna từ 1990-1995

Họ tên Ngành
Nơi ở
Ảnh Điện thoại Email
Lê Minh Đức Ktế DL
Hà Nội
0904145624 duclm.cntt
@gmail.com
Tôn Thị Hương Giang Y
Hà Nội
  0912108649
Hoàng Mạnh Hà Ktế DL
Hà Nội
0912252331 hahm
@fsoft.com.vn
Đỗ Cẩm Thơ Ktế DL
Hà Nội
 image 0915575317 docamtho73
@yahoo.com

.

Advertisements

7 responses to “Danh sách lhs Varna

 1. Dear all,

  Địa chỉ email của Chương khóa 83-89 là chuongnguyen@ptsc.com.vn.

  Trân trọng./.

 2. chào chị Hằng, số điện thoại của em là 0913211532 nhé

 3. Mình đã sửa lại các thông tin rồi, cám ơn mọi người nhé.
  Bây giờ em đang làm ở đâu thế Hạnh ơi.

 4. À nhầm tí. Khóa 84-89, học kinh tế du lịch, hiện sống tại Vũng Tàu nhé Adm.

 5. Nhờ admin sửa hộ địa chỉ email của Nguyễn Thanh Hương thành ntthuongvnat@gmail.com
  Xin cảm ơn.
  Chúc các anh chị em một năm mới 2016 tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công.

 6. Cảm ơn Hương. Chúc tất cả mọi người năm mới mọi điều tốt đẹp nhất.
  ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! ВСИЧКО НАЙ-ХУБАВО!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s